Skip to main content

Wzór klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO w przypadku zbierania danych od osób których dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem email inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl
 3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji warsztatów z udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie realizowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska [] oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie podmiot, z którym Ministerstwo zawarło umowy na świadczenie usług informatycznych i pocztowych oraz umowę na realizację warsztatów: Windmill Sp. z o.o. z siedzibą w Markach przy ul. Rynkowej 6A oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a.
 2. Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji warsztatów, rozliczenia umowy z Narodowym Funduszem Ochrony i Gospodarki Wodnej oraz określony w przepisach dotyczących archiwizacji. 
 3. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, 
 2. sprostowania danych osobowych, 
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 1. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody należy wysłać maila na adres kontakt@windmill.com.pl
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia na warsztat lub brakiem możliwości wzięcia udziału w warsztacie.

 

1. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.