Skip to main content

O Warsztatach

Rejestracja na warsztaty jest zamknięta

Celem warsztatów jest przeszkolenie pracowników administracji publicznej zaangażowanych w proces udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)
Warsztaty poprowadzi pani Magdalena Bar, radca prawny.
Warsztaty będą przeprowadzone w formie zdalnej (on-line), w godzinach od 9:00 do 15:00. Warsztaty będą miały charakter wykładu z elementami dyskusji wraz z rozwiązywaniem zadań przygotowanych przez trenera.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Terminy warsztatów

5.10

środa

6.10

czwartek

7.10

piątek

12.10

środa

13.10

czwartek

14.10

piątek

19.10

środa

20.10

czwartek

21.10

piątek

26.10

środa

27.10

czwartek

28.10

piątek

Program warsztatów z udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie

Rozwiń

9.00 – 9.20

Powitanie, test rozpoczynający

9.20 – 9.40

Wprowadzenie (akty prawne dotyczące dostępu do informacji - zarys; udostępnianie informacji o środowisku, a udostępnianie informacji publicznych)

9.40 – 10.10

„Definicja” informacji o środowisku – co podlega udostępnianiu (kategorie informacji podlegające udostępnianiu)

10.10 – 10.25

Kto ma prawo do informacji o środowisku, a kto ma obowiązek udostępniania tych informacji (zakres podmiotowy regulacji)

10.25 – 10.40

przerwa

10.40 – 11.20

Forma żądania i udostępniania informacji

1. Forma wniosku o udostępnianie informacji

2. Informacje udostępniane bez wniosku

3. Sposób i forma udostępniania informacji

4. Dane o dokumentach podlegające wpisaniu do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach (PDWD)

11.20 – 11.35

1. Terminy na udostępnienie informacji o środowisku, w tym informacji, o których dane umieszczono w PDWD

2. Możliwość przedłużenia terminu na udostępnienie informacji w sprawach szczególnie skomplikowanych

11.35 – 11.50

przerwa

11.50 – 13.20

Ograniczenia dostępu do informacji

1. Wyjątki od udostępnienia informacji (art. 16 ustawy ooś) i ich stosowanie

2. Wyważanie interesów (interes publiczny przemawiający za udostępnieniem informacji)

3. Czynności podejmowane w przypadku wystąpienia wyjątku (przesłanki odmowy udostępnienia informacji): decyzja o odmowie udostępnienia informacji, oddzielenie części informacji podlegającej udostępnieniu

13.20 – 13.50

przerwa na lunch

13.50 – 14.20

Opłaty za udostępnianie informacji

1. Czynności, za które pobierana jest opłata

2. Informacje bezpłatne

3. Stawki opłat i sposób naliczania opłat

4. Pobieranie i egzekwowanie opłat

14.20 – 15.00

rozwiązywania zadań złożonych, test końcowy

Polityka RODO

Rozwiń

Wzór klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO w przypadku zbierania danych od osób których dane dotyczą

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem email inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl
 3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji warsztatów z udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie realizowanych przez Ministerstwa Klimatu i Środowiska [] oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie podmiot, z którym Ministerstwo zawarło umowy na świadczenie usług informatycznych i pocztowych oraz umowę na realizację warsztatów: Windmill Sp. z o.o. z siedzibą w Markach przy ul. Rynkowej 6A oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a.
 2. Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 10 lat niezbędny do realizacji warsztatów, rozliczenia umowy z Narodowym Funduszem Ochrony i Gospodarki Wodnej oraz określony w przepisach dotyczących archiwizacji. 
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
 1. dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, 
 2. sprostowania danych osobowych, 
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 5. przenoszenia danych. 
 1. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody należy wysłać maila na adres kontakt@windmill.com.pl
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia na warsztat lub brakiem możliwości wzięcia udziału w warsztacie.

1. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Skip to content